DIRI Centre for Gāndhārī Studies
(DIRI-CGS)

ศูนย์คานธารีศึกษา สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)  สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ศูนย์คานธารีศึกษา สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)  สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

About

เกี่ยวกับ

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็นทางวิชาการด้านอักษรขโรษฐีและภาษาคานธารีของนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

goal

วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็นทางวิชาการด้านอักษรขโรษฐีและภาษาคานธารีของนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เป็นแหล่งสร้างนักวิชาการที่จะศึกษาคัมภีร์ภาษาคานธารี

เป็นศูนย์กลางในการแปลคัมภีร์คานธารี

ที่มีการค้นพบและศึกษาค้นคว้าออกมาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาภาษาคานธารี

อันประกอบไปด้วยหนังสือ ตำรา เอกสาร วารสาร งานวิจัยและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านนี้

เป็นศูนย์ประสานงานกับนักวิชาการด้านคานธารีศึกษา

ที่มีอยู่ทั่วโลก และจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านคานธารีศึกษา

journal papers

บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น

ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็น

ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ในสถาบันวิจัยดีรีกับคัมภีร์ในกลุ่มสเคอเย็นRelationship of Manuscript Fragments in the DIRI collection and those in the Schoyen Collection*This photo is copyrighted.   ภาพลิขสิทธิ์...

read more